Holy book of Judaism: Holy Tanakh (Torah, Neviim, Ketuvim) (PDF)